Microtome

تیغه های میکروتوم بهمنش در دو نوع high profile and low profile توسط شرکت مطلب الکترونیک پایدار تولید و عرضه گردید.این تیغه در مراکز پاتوبیلوژی بسیار پرکاربرد است.بیمارستان هایی که بخش پاتولوژی دارند و نیز ازمایشگاه های خصوصی از این تیغه استفاده میکنندعملیات برش نمونه های پارافین را با تیغه میکروتوم انجام میدهند ، اگر […]